Vizija i vjerovanje romske crkve

Naša vizija

  • Evangelizacija romske populacije u Slavonskome Brodu, okolici i također, na području čitave Hrvatske.
  • Utvrditi učenike u vjeri i nauci Gospodina Isusa Krista.
  • Osigurati materijalne, društvene i duhovne resurse kako bi se zbrinule obitelji vjernika.
  • Utvrđene vjernike dovesti u duhovnu zrelost i promicanje vlastite vizije romske crkve u Hrvatskoj.

Vjerovanje

1. Biblija – Božja Riječ

Vjerujemo da je Biblija od Boga nadahnuta i otkrivena čovječanstvu. Ona je vrhovni autoritet u svim pitanjima vjere i morala. Riječ Božja je izravno otkrivenje Božje volje cjelokupnom ljudskom rodu za sva vremena (Matej 4:4; 2. Timoteju 3:15-17; Hebrejima 4:12-13; 1. Petrova 2:2; 2. Petrova 1:20-21, 3:2).

2. Jedan Bog trojedine naravi

Vjerujemo kako se jedini istiniti Bog objavio ljudima kao vječan i samodostatan/samoobjavljen «Ja jesam» te kao jedan Bog koji jest u tri osobe – Ocu, Sinu i Duhu Svetom (Ponovljeni zakon 6:4; Izaija 43:10, 11; 48:16; Marko 12:29; Matej 28:19; Efežanima 4:4-6).

3. Božanska priroda Isusa Krista

Gospodin Isus je vječni Božji Sin – druga božanska Osoba koja oduvijek jest u jedinstvu s Ocem i Duhom Svetim. Isus se utjelovio po djevici Mariji i uzeo obličje čovjeka, objavivši se čovječanstvu kao Bogočovjek. Bio je bezgrešan i savršen. Ljudi su Ga razapeli na križ, na kojem je i umro, a Njegovi su Ga učenici pokopali. Gospodin Isus je uskrsnuo od mrtvih i uzašao na nebesa, a Bog Otac Ga je proslavio. Isus će ponovno doći na zemlju. On je savršeni Posrednik između Boga Oca i ljudi jer je u Njemu savršena punina božanske i ljudske prirode (Kološanima 1:15-19; Filipljanima 2:5-8; 1. Timoteju 2:5-6; Ivan 1:1-3, 14-18).

4. Stvaranje čovjeka na sliku Božju, prvi grijeh i Isus kao jedini Otkupitelj

Vjerujemo kako je čovjek stvoren kao dobro i bezgrešno stvorenje jer je Bog rekao: “Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična…” Usprkos tome, čovjek je svojevoljno sagriješio pa je zbog toga otkupljenje u Isusu Kristu, Sinu Božjemu, postalo jedina ljudska nada (Postanak 1:26-31, 3:1-7; Rimljanima 5:12-21).

5. Spasenje milošću – po vjeri, primanje Duha Svetoga kao zalog (dokaz) spasenja

Vjerujemo da se milost Božja, zahvaljujući kojoj primamo spasenje, objavila ljudima. Čovjek prima spasenje propovijedanjem i primanjem Božje Riječi, pokajanjem pred Bogom i vjerom u Isusa Krista. Spašeni čovjek prima Duha Svetog i doživljava obnovu koju Duh daje novorođenim ljudima. Čovjek po vjeri prima opravdanje i postaje Božji baštinik, dobivajući nadu u vječni život (Luka 23:47; Rimljanima 10:13-15; Titu 2:11, 3:5-7).

Osoba prima spasenje kada ustima prizna Isusa za svoga Gospodina, u srcu vjerujući kako Ga je Bog uskrisio od mrtvih (Rimljanima 10:9-10; Ivan 3:16-17). Svaki kršćanin prima unutarnje svjedočanstvo Duha Svetog (Rimljanima 8:16). Promatrajući pravedno i sveto življenje kršćana, ljudi oko njih primaju vanjsko svjedočanstvo.

6. Duh Sveti i krštenje Duhom Svetim

Duh Sveti je treća božanska Osoba. On je jednake biti, jednake vječnosti i jednakoga stanja kao Otac i Sin. Duh Sveti je poslan na zemlju kako bi osvjedočio ljude o grijehu i potaknuo ih na obraćenje. On tješi, savjetuje, pomaže, zastupa i osnažuje Crkvu Božju (grč. paraclete). Isus je obećao kako će svaki kršćanin nakon iskustva novorođenja primiti Božji dar – krštenje Duhom Svetim. Dar govora u drugim jezicima opisan je, kao i ostala očitovanja Duha Svetog, u drugom poglavlju Djela apostolskih. Ovo iskustvo doživljavaju novorođene osobe. To je iskustvo drugačije od novorođenja (Djela apostolska 10:44-46; 11:14-16; 15:7-9). Nakon krštenja Duhom Svetim vjernici opetovano bivaju ispunjeni Duhom. Svrha krštenja Duhom Svetim je primanje snage za svjedočenje o Kristu (Matej 3:11; Ivan 14:16-17; Djela Apostolska 1:8; Djela Apostolska 2; 1. Korinćanima 12).

7. Vjerski obredi – krštenje u vodi i Gospodnja večera

Gospodin Isus Krist, koji je Glava Crkve, utemeljio je dva kršćanska obreda koja Crkva treba obavljati – krštenje u vodi i Gospodnju večeru. Krštenje potpunim uranjanjem u vodu izravna je zapovijed našega Gospodina. Iako ono nije uvjet za primanje spasenja, Bog ga je dao svakom vjerniku kao vanjski znak, odnosno potvrdu unutarnje promjene. Krštenje u vodi simbolizira vjernikovo poistovjećivanje s Isusom u Njegovoj smrti, pokopu i uskrsnuću.

Gospodin je također zapovjedio svojim učenicima da obavljaju obred Gospodnje večere dok On ponovno ne dođe na zemlju. Samo vjernici mogu blagovati Gospodnju večeru koja se sastoji od kruha i vina. Kruh govori o Kristovom tijelu, koje je slomljeno za nas, dok vino svjedoči o krvi koja je prolivena za naše otkupljenje. Obje supstancije svjedoče o Novome Savezu koji je Otac sklopio s kršćanima, koji će biti na snazi do Kristova ponovnog dolaska (Matej 28:19; Djela Apostolska 10:47-48; Rimljanima 6:4; Hebrejima 10:22; 1. Petrova 3:21; Luka 22:14-20; 1. Korinćanima 11:17-30).

8. Posvećenje

Biblija uči kako bez svetosti nitko ne može vidjeti Gospodina. Mi vjerujemo nauku Božjem o posvećenju kao potpunom, ali i progresivnom djelovanju milosti Božje, koje On ostvaruje u vjernicima do Kristovog ponovnog dolaska (1. Solunjanima 5:23; 2. Korinćanima 3:18; Filipljanima 3:12-14; 1. Korinćanima 1:30).

9. Crkva i njeno poslanje

Vjerujemo kako je Crkva Tijelo Kristovo, Božje prebivalište po Duhu Svetom. Ona izvršava božanske zadaće kako bi ispunila svoje veliko poslanje. Svaki kršćanin, rođen od Duha, pripadnik je Crkve novorođenih vjernika, čija su imena zapisana na nebesima (Efežanima 1:22-23, 2:22; Hebrejima 12:23). Vjerujemo u božanski poziv u životu vjernika i službe koje Gospodin daje Crkvi s dvostrukom svrhom. Prva je izgradnja Tijela Kristova i širenje Kraljevstva Božjeg u svijetu (Marko 16:15-20; Efežanima 4:11-13).

10. Ponovni dolazak Isusa Krista i svršetak ovoga svijeta

Isus je obećao kako će se doći po svoju Crkvu. Pismo nam govori da će pri Njegovom ponovnom dolasku najprije uskrsnuti umrli u Kristu, a nakon njih i oni koji će u tom trenutku živjeti na zemlji. Tada će svi biti uzneseni u susret Gospodinu. Potom će se Isus u vidljivom obličju vratiti na zemlju sa svim svojim svetima i uspostaviti svoje Kraljevstvo. Gospodin i Njegovi sveti vladat će zemljom tisuću godina. U tom će razdoblju sotona biti svezan i bačen u bezdan. Po isteku tog tisućugodišnjeg razdoblja sotona će biti pušten za kratko vrijeme, a onda će biti bačen u ognjeno jezero, gdje će zauvijek boraviti u vječnim mukama. Ljudi, koji nisu prihvatili Krista za svog Spasitelja i Gospodina tijekom zemaljskog života, morat će se pojaviti pred Velikim bijelim prijestoljem Božjega suda, gdje će im Bog suditi. Tada će nastati novo nebo i nova zemlja što će zauvijek trajati. (1. Solunjanima 4:16,17; 1. Korinćanima 15:51,52; Otkrivenje 20; Otkrivenje 21)

11. Pakao i vječna osuda

Osobe koje nisu primile Krista tijekom svog zemaljskog života, nakon tjelesne smrti beznadno su i zauvijek izgubljene, te osuđene na muku u ognjenom jezeru u kojem neće imati mogućnost čuti Evanđelje, niti pokajati se zbog svojih grijeha. Ognjeno jezero je stvarno mjesto. Izrazi vječnost i zauvijek, koji se koriste pri opisivanju trajne kazne za nespašene duše u ognjenom jezeru, također imaju smisao beskonačnosti. Isti smisao sadrže i opisi radosti i uživanja svetih u Božjoj prisutnosti. (Hebrejima 9:27; Matej 25:31-46; Marko 9:43-48; 16:15,16)